داستان های علمی تخیلیرستم در دوزخ

رستم در دورخ

قسمت اول
 نوشته:الهام قدوسی دهنوی


خورشید بی رمق تر از همیشه از دل کوه برمیخواست و میرفت تا ارام ارام بر پهنه اسمان  خود نمائی کند    

 

رستم سوار بر خش در حالی که تیر وکمانش را بر پشت داشت سوار بر رخش شد و همراه  با همراه همیشگی خود زواره و شغاد برادر ناتنی اش به سمت شکارگاهی که شاه کابل برای او در نظر گرفته بود به راه افتادند رستم به خیال خود و سرمست از اینکه بدون خونریزی توانسته بود حق برادرش شغاد را از کابلیان بگیرد به سمت شکارگاه به راه افتاد ند

شغاد موذیانه گه گداری زیر چشمی به برادر پیل تن خود که داشت به سوی مرگ کشیده میشد نگاه میکرد و در دل زیرکی خود را میستود که چگونه توانسته بود با نیرنگ و خدعه پهلوانی را که یک لشکر یارای مبارزه با اورا نداشتند را این چنین به سمت قتله گاه خود بکشاند

ولی زواره برعکس احساس بدی داشت و دلش شور میزد چندین بار هم این دل شوره را به رستم گوشزد کرد ولی رستم با همان خنده همیشگی خود میگفت دلت شور نزند مگر ندیدی شاه کابل با دیدن ما ترس بر جانش مستولی شد و پابرهنه بر پایمان افتاد و از ما طلب بخشش کرد . غم به دلت راه مده میرویم شکاری میکنیم و کبابی میخوریم  و شب هنگام افتاب غروب نکرده به سمت نیمروز حرکت خواهیم کرد . ولی انگار دل زواره ارام و قرار نداشت و از نگاههای موذیانه شغاد کنیز زاده لرزه بر اندامش می افتاد ولی به خوبی میدانست که نمیتواند رستم را از رفتن باز دارد چهار چشمی مراقب اطراف بود تا مبادا در راه دشمنان جائی کمین کرده باشند وانها را غافلگیر کنند

به شکارگاه رسیدند شکارگاه بسیار زیبا و مصفائی بود ود رتملک شاه کابل قرار داشت .

شغاد در جلو میرفت و رستم و زواره در پشت او خرامان خرامان میرفتند  تا به چشمه ای رسیدند   

ان سوتر در کنار نهر ابی که از چشمه روان بود چند اهو زیبا مشغول خوردن اب بودند رستم از دیدن اهوها به وجد امد و رخش را هی کرد تا بتواند انها را شکار کند ولی رخش ار رفتن سرباز زد  انگار بوی خاک تازه مشامش را پرکرده بود و احساس خطر تمام وجودش را پر کرده بود . رستم چندین بار رخش را هی کرد ولی اسب با تمام وجود از رفتن سرباز زد .

رستم خشمناک  شد برای اولین بار انچنان محکم بر پهلوی رخش زد که رخش شیهه بلندی کشید ولی همین که یورتمه ای برداشت همراه سوارش به درون چاهی که پر از نیزه و شمشیر بود فرود امد

یکی از نیزه هادر پهلو رخش فرو رفت و رخش شیه ای الوده به ناله از روی درد کشید قطره اشکی ازچشمانش سرازیر شد و دل رستم را که خود به شدت زخمی شده بود انچنان به درد اورد که او حتی در هنگاه کشته شدن  سهراب  چنین درد عمیقی را در دل احساس نکرده بود . تمام نیرویش رادر دستانش جمع کرد و با تمام نیروئی که در ان لحظه از یک بشر بعید به نظر میرسید  از چاه خودش را بالا کشید 

شغاد موذیانه لب چاه ایستاده بود زواره ناباورانه به رستم که دار ان لحظه به نره شیر زخمی شبیه بود نگاه میکرد با دیدن رستم اه از نهادش برخواست و متوجه شد که کار رستم تمام شده است و ایستادن در انجا بیفایده است با چشمانی پر از اشک و دلی پر از خون اسبش را هی کرد  و به سرعت از انجا دور شد باید به نیمروز باز میگشت باید همه را خبر میکرد  وبه کین خواهی رستم سپاهی  به سمت کابل می فرستاد.

فریاد کشید و خطاب به رستم گفت برادر جان مطمئن باش نیمروزیان کین ترا از این کابلیان خواهند گرفت . لبخند تلخی بر لبان رستم نقش بست وبرای اخرین بار زواره را که به سرعت می تاخت  با نگاهش بدرقه کرد.


ادامه مطلب

جمعه بیستم آبان 1390 |

 
رستم در دوزخ - قسمت دوم

رستم در دورخ

قسمت دومعفریت نگاه پرسش الودی به رستم کرد و لی رستم گفت:منتظر من بمان واز انجا دور شد.

هادس همچنان عصبی بود و مرتب به این طرف و ان طرف میرفت. بیچاره ارواحی که در ان لحظه تومارشان خوانده میشد مرگ از غفلت هادس استفاده میکرد و گناهان  ناکرده را به نام ارواح می نوشت تا دچار عذابی بالاتر شوند و هادس بدون اینکه متوجه این امر باشد مهر بزرگش را بر پای طومارها میکوبید. هادس  تا رستم رادید گفت:وای بر تو ای روح بهشتی تو و ان عفریته دچار اشتباه بزرگی شده اید  و من مجبورم ترا ازدید اهورا مزدا پنها ن کنم.رستم خندید و گفت:ولی خوب میدانی که اهورا مزدا از همه چیز اگاه استو حتی تو هم نخواهی توانست مرا از دید او پنهان کنی!

هادس گفت:تو راست میگوئی  ولی تو و ان همسر نابخردم از دروازه دوزخ گذشته اید حال من باید با تو چه کنم.

رستم شانه هایش را بالا انداخت و گفت:فعلا که من بسیار خسته ام و باید کمی استراحت کنم بعد ازان فکری خواهم کرد.

هادس گفت عجب روح گستاخی هستی من که حاکم این سرزمینم از حل این مشکل عاجزم انگاه تو میخواهی ولی تو که فقط چند ساعت است به اینجا امدهای ادعا میکنی با کمی فکر میتوانی راه حلی بیابی!

رستم خندید و گفت:شاید ارواح بهشتی تیز هوش تر از تو باشند.وبعد ریزه خنده ای کرد.

هادس دندان قروجهای رفت و به سمت جایگاهش رفت.

رستم گفت:ایا جائی برای استراحت من وجود دارد.

پرونسپینا جلو امد و گفت :اگر سرورم اجازه بفرمایند من این روح بهشتی را به قصر ببزم شاید شما هم کمی ارام بگیرید!

هادس سرش را به علامت مثبت تکان داد وگفت:اری بهتر است او را از روبروی چشمان من دور کنی تا فکری به حال بد بختی خود کنم. وبادست به انها اجازه رفتن داد.

پرونسپینا تعظیمی در برابر همسرش کرد ودر حالی که به رستم اشاره میکرد به سمت قصر به را افتاد.ورستم هم به دنبال او ره افتاد.

قصر بسیار زیبا و باشکوه بنا شده بود ولی افسوس که پر بود از شیطانک ها و خفاشهای نیم بال  نفرت اور.پرنسپینا گفت:میبینی من مثلا ملکه این سرزمینم ولی از اینجا نفرت دارم اخر کدام زنی دلش می خواهد که چنین جائی زندگی کند.

رستم گفت نگران نباش به زودی از اینجا خلاص خواهی شد بعد کمی تن صدایش را پایین اورد وگفت:راستی شوهر تو کی برای استراحت به قصرش باز خواهد گشت.

پروسپی شماره داشت اشاره کرد و  گفت:نا گفت زمان زیادی نیست  که او شروع به کار کرده است  و بعد به ساعت دیواری عجیبی که به جای  دیوار اویزان بود و تنها8شماره داشت اشاره کرد و گفت:الان ساعت نزدیک به 2 است او تا ساعت 8 کار میکند و سپس برای استراحت به قصر باز میگردد.

رستم دوباره پرسید و بقیه رعایایش چه؟

پرنسپینا گفت به غیر از مرگ که همیشه با خنده وحشت الود و با ان چشما ن قرمزش همه را زیر نظر دارد بقیه تا 8 ضرب اهنگ این ساعت هماندد هادس کار را تعطیل میکنند. رستم دوباره پرسید و حتی پارکرها!؟

پروسپینا با اهنگ حزن الودی گفت:ان بخت برگشته ها رعایای مرگند و حق استراحت ندارند و باید کارهای عقب مانده یشان را انجام بدهند. بعد قیافه متفکرانه ای به خودش گرفت و گفت:ولی انها تنها برای 1 ساعت انهم برای غذا دادن به مارهای روی سرشان دست از کار میکشند و در ان زمان از دست مرگ در امانند.


ادامه مطلب

جمعه بیست و هشتم مرداد 1390 |

 
رستم در جنگ خدایان

نام داستان:رستم در جنگ خدایان    نویسنده الهام قدوسی دهنوی       


       
 

   

رستم در دامنه کوه نشسته بود وبا تکه چوبی دندانهای خود را تمیز میکرد.هنوز اتشی که ان پایین تر با ان گوره خری را بریان کرده بود روشن بود روی خاکستر ان استخوان های پاک شده از گوشت روی خاکستر جلز و ولز میکرد.

همه چیز برای یک خواب بعد از ناهار اماده شده بود .چشمانش سنگینی کرد انها را روی هم گذاشت ولی هنوز خواب چشمانش را نربوده بود که صدای شیهه اسبی به غیر از رخش خواب را از چشمانش پراند.   

مردی بلند بالا و قوی هیکل سوار بر اسبی عجیب که تنهای همچون اسب و سری چون انسان داشت بالای سرش ایستاده بود. مرد خخطاب به رستم گفت:من به دنبال رستم میگردم. به من گفتند که او را میتوانم اینجا بیابم. رستم گفت تو که هستی که بدنبال رستم میگردی و از او چه میخواهی؟

مرد از اسب پیاده شد و گفت پس اشتباه نیامده ام تو باید خود رستم باشی .

رستم گفت :بله خودم هستم ولی من افتخار اشنائی با چه پهلوانی را دارم؟

مرد کنار رستم نشست و گفت :من هرکول  هستم واز سرزمین خدایان المپ به نزد شما می ایم . بعد مکث کوتاهی کرد و گفت برای درخواست کمک از شما!

رستم که کنجکاو شده بود گفت:چگونه است که زئوس که خود را همیشه بی نیاز از همه چیز و همه کس میداند این بار تقاضای کمک انهم از یک یزدان پرست را دارد؟

هرکول نفس بلندی کشید و گفت :راستش را بخواهید یک اتفاق استثائی رخ داده است  

رستم با تعجب پرسید :چه اتفاق که باعث شده زئوس از من کمک بخواهد؟ادامه مطلب

جمعه بیست و هشتم مرداد 1390 |

 
اخوان دوازدهمين دوره جايزه ادبي صادق هدايت1392 برای داستان نویسان فارسی زبان در سراسر جهان

رايط شركت در مسابقه :

_ هر نويسنده مي تواند فقط يك داستان كوتاه منتشر نشده خود را براي شركت در مسابقه ارسال كند.

_ داستان ارسالي نبايد از هزار كلمه كمتر و از چهار هزار كلمه بيشتر باشد وبه 2 روش قابل ارسال است :

الف ) ارسال به ايميل دفتر هدايت jahangirhedayat@gmail.com

ب) ارسال به صندوق پستي 365-19585 به نام دفترهدايت . داستان هايي كه به طريق پستي ارسال مي شوند لازم است بريك روي صفحه به صورت تايپ شده و درچهارنسخه فرستاده شوند.

 

_ نويسندگاني كه در اين مسابقه شركت مي كنند لازم است توجه فرمايند تا تعيين برندگان و نيز انتخاب داستان ها براي چاپ در مجموعه آثار برگزيده از درج داستان ارسالي خود در كتاب ها ، نشريات و سايت هاي اينترنتي و يا ارسال براي مسابقه داستان نويسي ديگر خودداري فرمايند . در غير اين صورت داستان فرستاده شده در مسابقه شركت داده نمي شود.

_ نويسندگان داستان ها لازم است شماره تلفن تماس _ آدرس كامل پستي _ تلفن همراه وEmail خود را همراه داستان ارسالي به صندوق پستي يا ايميل دفترهدايت اعلام دارند و در صورت تغيير مراتب را به دفتر هدايت اطلاع فرماييد .داستان هائي كه فاقد اطلاعات ياد شده باشند در مسابقه شركت نخواهند داشت .

_ ارسال داستان براي اين مسابقه به اين معني است كه نويسنده در صورت انتخاب ، رضايت خود را براي چاپ داستان ارسالي در مجموعه داستان هاي برگزيده اعلام داشته است . و دفتر هدايت مجاز به ويرايش داستان ها مي باشد . داستان هاي ارسالي مسترد نخواهد شد .

_ داستانك ‌،داستان بدون عنوان يا نام نويسنده و يا با نام مستعار نويسنده مطلقا پذيرفته نمي شود .

_ مهلت ارسال آثار تا سي ام مهرماه 1392 است . داستان هاي برتر و اسامي برندگان و اهداي جوائز در مراسم بهمن ماه 1392 اعلام مي شود . جوايز برندگان خارج از كشور به نماينده آن ها اهداء خواهد شد .

_ كليه علاقه مندان و فارسي زبانان از كشورهاي همسايه و ديگر كشورها مي توانند در اين مسابقه شركت كنند

 

گزينش آثار و جوائز

-           نام داوران در مراسم پاياني اعلام خواهد شد .

-           به داستان هاي برگزيده به انتخاب هيئت داوران تنديس صادق هدايت يا لوح تقدير اهداء مي شود .

 

چاپ و انتشار آثار برگزيده

-           دفترصادق هدايت با همكاري مؤسسات ادبي خارج ازكشور مجموعه بهترين داستان هاي مسابقه را درخارج ازكشور چاپ ومنتشر مي كنند .


در صورت نياز به اطلاعات بيشتر به يكي از روش هاي زير تماس حاصل فرماييد :

دفتر هدايت :22556607 

ايميل : jahangirhedayat@gmail.com 

صندوق پستي: 365 -19585

http://sadegh-hedayat.com/homefa.php

سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 |

 
برگزیدگان هفتمین دوره‌ی جایزه‌ی هنر و ادبیات گمانه‌زن

آیین شناساندن برگزیدگان و اهدای جوایز هفتمین دوره‌ی جایزه‌ی هنر و ادبیات گمانه‌زن (سال ۱۳۹۱)، برگزار شد.

فراخوان دریافت آثار بخش مسابقه‌ی داستان‌نویسی گمانه‌زن از تاریخ یکم آذر ماه ۱۳۹۱ آغاز شد و با تمدید یک ماهه‌ی فراخوان، فرصت ارسال آثار تا تاریخ یکم اسفند ماه ۹۱ ادامه یافت. در نهایت ۱۱۵ اثر از ۵۸ نویسنده به دبیرخانه‌ی جایزه ارسال شد که بنا بر اعلام نظر کمیته‌ی بررسی و انتخاب داستان‌ها، در این میان تعدد آثاری که –بر پایه‌ی تعریف گروه ادبیات گمانه‌زن- در حیطه‌ی ادبیات ژانری می‌گنجند بیش از هر دوره‌ی دیگر مشهود بود، همچنین وجود آثاری نزدیک به قالب رمان (و گاه رمان‌هایی چند‌گانه و دنباله‌دار) از شکل‌گیری جریانی پایدار در حیطه‌ی داستان‌نویسی گمانه‌زن خبر می‌دهد و عملی‌شدن این مهم، که از اصلی‌ترین اهداف وجود گروه و جایزه بوده است، بی‌شک اصلی‌ترین دست‌آورد‌ این جایزه است و فرارسیدن روز‌های پرشورتری را برای ادبیات گمانه‌زن فارسی‌زبان نوید می‌دهد. در نهایت ۷ داستان برگزیده برای داوری نهایی انتخاب شده‌ و در اختیار داوران مرحله‌ی نهایی قرار گرفتند. فرشته احمدی، محمدعلی سپانلو، رضا علیزاده، مدیا کاشیگر و مهسا محب علی هیأت داوران انتخاب داستان گمانه‌زن برگزیده‌ی سال ۱۳۹۱ را تشکیل داده بودند.

۱. از میان نامزدهای دریافت تندیس نویسنده‌ی برگزیده‌ی مسابقه‌ی داستان‌نویسی؛

 • محمد زارعی (تشییع باد)
 • الهام قدوسی (جنی)
 • محمد زارعی (سایه‌ها)

آقای «محمد زارعی» به خاطر خلق داستان «تشییع باد» به عنوان «نویسنده‌ی برگزیده‌ی ادبیات گمانه‌زن سال۱۳۹۱ » معرفی شد. تندیس نویسنده‌ی برتر را استاد «محمدعلی سپانلو»، شاعر، مترجم به آقای زارعی اهدا کرد.

۲. از میان نامزدهای دریافت لوح یادبود مترجم برگزیده‌ی سال؛

 • مهدی بنواری (حکایت‌های مریخ)
 • کاوه میرعباسی (قلعه‌ی اواترانتو)

جناب آقای «کاوه میرعباسی» به عنوان «مترجم برگزیده‌ی ادبیات گمانه‌زن سال ۱۳۹۱ خورشیدی» برگزیده شد. جتاب آقای «مدیا کاشیگر»، مترجم، نویسنده، شاعر، فعال ادبی لوح یادبود مترجم برگزیده‌ی سال را به آقای میرعباسی اهدا کرد.

۳. از میان نامزدهای دریافت لوح یادبود ناشر برگزیده‌ی سال؛

 • نشر افق
 • انتشارات بهنام
 • نشر پریان

«نشر افق» به عنوان ناشر برگزیده، لوح یادبود «ناشر برگزیده‌ی ادبیات گمانه‌زن سال ۱۳۹۱ خورشیدی» را به دست آورد. لوح یادبود ناشر برتر را خانم «شیوا مقانلو»، مترجم، نویسنده، استاد دانشگاه به نماینده‌ی نشر افق اهدا کرد.

۴. از میان نامزدهای دریافت لوح یادبود مروج برگزیده‌ی سال؛

 • بازی برخط «آسمان دژ»
 • مسابقه تخصصی تصویرسازی دیجیتال «کنام اژدها»
 • نشر افراز

لوح یادبود «مروج برگزیده‌ی ادبیات گمانه‌زن سال ۱۳۹۱ خورشیدی» به دلیل تترغیب هنرمندان به خلق آثار تصویری گونه‌ی فانتزی، به مسابقه تخصصی تصویرسازی دیجیتال «کنام اژدها» اهدا شد. آقای امیرحسین عرفانی، مدیر و برگزارکننده‌ی این رویداد لوح یادبود خود را از دست آقای «محمد قصاع»، مترجم و نوبسنده دریافت کرد.

مراسم اهدای جوایز ششمین دوره‌ی جایزه، ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۲ در تالار فرخی یزدی «باع موزه‌ی قصر» برگزار شد.

یکشنبه سی و یکم شهریور 1392 |

 
فراخوان یازدهمین دوره جایزه ادبی صادق هدایت

جایزه‌ ادبی صادق هدایت كه به همت بنیاد هدایت در آستانه‌ آغاز دوره‌ یازدهم است.
یازدهمین دوره این مسابقه توسط دفتر هدایت و سایت سخن برگزار می‌شود. شرایط شرکت در این رقابت ادبی به شرح زیر است:

شرایط شرکت در مسابقه:
_ هر نویسنده می‌تواند فقط یک داستان کوتاه منتشر نشده خود را برای شرکت در مسابقه ارسال کند.
_ داستان ارسالی نباید از هزار کلمه کمتر و از چهار هزار کلمه بیشتر باشد و به روش قابل ارسال است:

jahangirhedayat@gmail. comالف) ارسال به ایمیل دفتر هدایت  

ب) ارسال به صندوق پستی - به نام دفترهدایت. داستان‌هایی که به طریق پستی ارسال می‌شوند لازم است بر یک روی صفحه به صورت تایپ شده و درچهارنسخه فرستاده شوند.
_ نویسندگانی که در این مسابقه شرکت می‌کنند لازم است توجه فرمایند تا تعیین برندگان و نیز انتخاب داستان‌ها برای چاپ در مجموعه آثار برگزیده از درج داستان ارسالی خود در کتاب‌ها، نشریات و سایت‌های اینترنتی و یا ارسال برای مسابقه داستان نویسی دیگر خودداری فرمایند. در غیر این صورت داستان فرستاده شده در مسابقه شرکت داده نمی‌شود.
_ نویسندگان داستان‌ها لازم است شماره تلفن تماس _ آدرس کامل پستی _ تلفن همراه و ایمیل خود را همراه داستان ارسالی به صندوق پستی یا ایمیل دفترهدایت اعلام دارند و در صورت تغییر مراتب را به دفتر هدایت اطلاع فرمایید. داستان‌هائی که فاقد اطلاعات یاد شده باشند در مسابقه شرکت نخواهند داشت.
_ ارسال داستان برای این مسابقه به این معنی است که نویسنده در صورت انتخاب، رضایت خود را برای چاپ داستان ارسالی در مجموعه داستان‌های برگزیده اعلام داشته است و دفتر هدایت مجاز به ویرایش داستان‌ها می‌باشد. داستان‌های ارسالی مسترد نخواهد شد.
_ داستانک‌، داستان بدون عنوان یا نام نویسنده و یا با نام مستعار نویسنده مطلقا پذیرفته نمی‌شود.
_ مهلت ارسال آثار تا سی‌ام مهرماه است. داستان‌های بر‌تر و اسامی برندگان و اهدای جوائز در مراسم بهمن ماه اعلام می‌شود. جوایز برندگان خارج از کشور به نماینده آن‌ها اهدا خواهد شد.
_ کلیه علاقه‌مندان و فارسی زبانان از کشورهای همسایه و دیگر کشور‌ها می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند.

چهارشنبه دهم خرداد 1391 |

 
نقاشی الینتا

دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391 |

 
سال نو مبارک

شنبه بیست و هفتم اسفند 1390 |

 
دستی از غیب

به نام خدا   

چشماشو بست ، نفس عمیقی کشید و سپس چاقوی بزرگ اشپزخانه را که محکم در میان مشت های دو دستش گرفته بود را به سمت شکمش گرفت
ادامه مطلب

سه شنبه شانزدهم اسفند 1390 |

 
علی


ادامه مطلب

سه شنبه شانزدهم اسفند 1390 |

 


انسانهای کوچک ارزو میکنند و انسانهای بزرگ عمل! بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى، محبت اوست پس؛ محبت کنید چه به دوست، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست.
post52043@gmail.com

رستم در دوزخ
رستم در جنگ خدایان
اموزش کافیست قسمت اول
سیاست اختاپوسی
دلیلی برای ارامش
رازی که از من پنهان کرده بودند
مادر
جایزه
قسمت زورکی
معرفی کتاب تروریست نابغه نوشته الهام قدوسی سایت ا
قسمت 1تا 5 کتاب تروریست نابغه

 

 

 

 


Weblog Themes By Blog Skin


خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود